ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Kubisk B.V.

 

Artikel 1: Definities

 1. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door Kubisk B.V. aangeboden Web- en aanverwante diensten staan beschreven.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot de Webapplicatie en/of aanverwante dienst onder de naam Kubisk, waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 3. Webapplicatie: de door Kubisk B.V. ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie met de naam Kubisk, welke webapplicatie een totaaloplossing biedt voor het beheren, begroten en plaatsen van vloer- en raambekleding.
 4. Klant: de natuurlijke persoon, of rechtspersoon met wie Kubisk een overeenkomst sluit voor het verlenen van de dienst en/ of aanverwante dienst gerelateerd aan het gebruik van de Webapplicatie.
 5. Bedrijf: een bepaalde natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvoor binnen de Webapplicatie vloer- en/of raambekledingsprojecten worden aangemaakt in de breedste zin des woords, waar Eindgebruikers optioneel toegang toe hebben.
 6. Gebruikers: de Klanten van Kubisk B.V. die beschikken over een licentie voor het gebruik van de Webapplicatie, alsmede de Administrator Gebruikers en Eindgebruikers die onder de verantwoordelijkheid van de Klant gebruikmaken van de Webapplicatie.
 7. Administrator Gebruiker: een natuurlijk persoon die door de Klant is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Klant.
 8. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Klant en ten behoeve van een Bedrijf in de Omgeving van de Klant kan inloggen en toegang krijgt tot informatie met betrekking tot gebouwen en/of ingelezen (kantoor)ruimtes in beheer.
 9. Inlezen: het inlezen van een bouwtekening op basis waarvan in de Omgeving een ingelezen ruimte verschijnt.
 10. Omgeving: een omgeving binnen de Webapplicatie waarbinnen de Klant een overzicht aantreft van de informatie met betrekking tot gebouwen en/of ingelezen (kantoor)ruimtes. In deze omgeving krijgen Eindgebruikers toegang tot deze informatie en kunnen zij dienaangaande gebruikmaken van alle functionaliteiten van de Webapplicatie als Eindgebruiker.
 11. Website: de website te vinden op de domeinnaam: kubisk.nl, of andere domeinnamen, althans Websites die door Kubisk B.V. worden beheerd voor het ter beschikking stellen van haar producten en/of diensten.
 12. Servers: de door of ten behoeve van het gebruik van de Webapplicatie beheerde, bij elkaar horende computers en aanverwante hardware, met daarop de webserverprogrammatuur, ondersteunende programmatuur, of databasesoftware.
 13. Kubisk B.V.: de besloten vennootschap Kubisk B.V. (KvK-nummer 71990267), statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te (1812 RB) Alkmaar aan de Robijnstraat nr. 11, nader te noemen: ‘Kubisk’.

 

Artikel 2: Toepassing

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Kubisk, evenals op alle door Kubisk te sluiten Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder nadrukkelijk begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op het gebruik van de onder de door Kubisk geëxploiteerde websites, waaronder doch niet uitsluitend kubisk.nl.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en Overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.
 3. Indien Kubisk niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat Kubisk het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Indien de Klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de Klant omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.
 5. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

  1. Alle aanbiedingen van Kubisk, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kubisk is steeds gerechtigd een aanbod geheel of gedeeltelijk in te trekken, dan wel te wijzigen.
  2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Kubisk een elektronische orderbevestiging (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, telefoon of middels SMS dan wel vergelijkbare communicatiemiddelen) aan de Klant is verzonden, dan wel indien Kubisk nadrukkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen en de Klant toegang heeft tot de diensten van Kubisk via de Webapplicatie.
  3. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
  4. Offertes zijn gebaseerd op het moment van het uitbrengen van de offerte bij Kubisk bekende, door de Klant, verstrekte gegevens. Afwijkingen tussen de door de Klant verstrekte gegevens en de in de offerte opgenomen gegevens en de werkelijkheid komen voor rekening en risico van de Klant.
  5. Kubisk is bevoegd om een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van de lopende Overeenkomst op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk aanbod, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van Kubisk.
  6. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst door de Klant is slechts mogelijk indien Kubisk daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de Overeenkomst tot meerkosten, dan is Kubisk gerechtigd een schadeloosstelling bij de Klant in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de Klant worden doorberekend. De Klant is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de Overeenkomst en vrijwaart Kubisk ter zake.
  7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kubisk is de Klant niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Kubisk blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten prestaties te wijzigen en/of aan te vullen, zal Kubisk de Klant hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Kubisk kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Klant.
 2. Indien met de Klant meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst. Mocht de Overeenkomst namens de Klant worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de Klant deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden al ware zij zelf Klant.
 3. Kubisk is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Kubisk is gerechtigd en bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, in het bijzonder in het kader van een overdracht van (een gedeelte van) de door haar gedreven onderneming.
 5. De Klant kan zich niet op een Overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de door de Klant verstrekte informatie en gegevens niet juist of onvolledig zijn. Kubisk behoudt zich alsdan het recht voor een Overeenkomst niet dan wel niet verder uit te voeren. In dat geval kan Kubisk nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van de Klant, onverminderd het recht en de mogelijkheid van Kubisk om ten opzichte van de Klant wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de Overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de Klant dan verplicht is.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Kubisk blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal Kubisk de Klant hiervan in kennis stellen, waarna de Overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. Kubisk kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de Klant.

 

 

Artikel 4: De dienst

 1. De dienst van Kubisk bestaat uit het op afstand leveren en beschikbaar stellen en houden van de innovatieve Webapplicatie onder de naam Kubisk via een internetverbinding, welke Webapplicatie, nadat de Overeenkomst tussen de Klant en Kubisk tot stand is gekomen, toegankelijk is door middel van het gebruik van een pc, of tablet. Onder beschikbaar stellen wordt begrepen dat de Webapplicatie online bereikbaar is op de aan de Klant verstrekte URL en dat de Webapplicatie daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server. Onder beschikbaar stellen wordt uitdrukkelijk niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Klant en de Servers. Kubisk kan immers geen invloed uitoefenen op de systemen bij de Klant en op de tussenliggende internetverbinding.
 2. Behoudens opschorting van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, verleent Kubisk gedurende het bestaan van de Overeenkomst aan de Klant toegang tot de Webapplicatie, waarbij Kubisk de functionaliteiten van de dienst operationeel houdt overeenkomstig hetgeen in de Overeenkomst bepaald.
 3. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Kubisk binnen vijf (5) werkdagen na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van de Webapplicatie verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en een wachtwoord. Met deze gegevens krijgt de Klant toegang tot de omgeving van de Webapplicatie en kan hij een Account aanmaken voor Eindgebruikers, alsmede de Omgeving configureren en beheren. De Eindgebruiker en/of Klant kunnen vervolgens informatie betreffende gebouwen in de Omgeving importeren, dan wel bouwtekening(en) in de Omgeving inlezen, waarna deze informatie in de Omgeving verschijnt. Eindgebruikers kunnen met de in de Omgeving beschikbare informatie vervolgens als Eindgebruiker alle functionaliteiten van de Webapplicatie gebruiken.
 4. De hoeveelheid Accounts die de Klant voor Eindgebruikers kan aanmaken ten behoeve van het gebruik van de Webapplicatie is afhankelijk van het type abonnement dat de Klant met Kubisk heeft afgesloten.
 5. Kubisk verbetert de Webapplicatie doorlopend ter verbetering van de gebruikerservaring (door middel van updates, nieuwe functies en bugfixes). Deze verbeteringen zijn bij de abonnementskosten inbegrepen. Het tijdstip, de inhoud en de eventuele gebruiksaanwijzingen ten gevolge van deze verbeteringen worden vooraf door Kubisk aan Klant gecommuniceerd. Daarbij streeft Kubisk naar zo min mogelijk nadeel voor Klant. Kubisk heeft voor deze eventuele verbeteringen geen toestemming nodig van Klant.

 

 

 

Artikel 5: Gebruik van de Webapplicatie

  1. De Klant en zijn Eindgebruikers bepalen zelf welke informatie met behulp van de Webapplicatie wordt opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd en/of gedeeld. Kubisk draagt geen kennis van deze informatie. De Klant is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Kubisk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Webapplicatie opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Kubisk is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde en/of gedeelde informatie te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de Gebruikers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie
  2. De Klant vrijwaart Kubisk voor aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Kubisk zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Klant van de Webapplicatie is gemaakt.
  3. De Klant zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van Kubisk en/of derden. Indien het Kubisk ter kennis komt dat gegevens die met behulp van de Webapplicatie worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, dan is Kubisk gerechtigd deze gegevens per direct en zonder voorafgaande mededeling van de server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent de Klant toestemming aan Kubisk om alle inbreukmakende gegevens van de server te verwijderen en te vernietigen. Kubisk zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade die voortvloeit uit dit handelen.
  4. Kubisk, de Klant en Gebruikers zijn verplicht de door Kubisk verstrekte en/of door Gebruikers aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden.
  5. Kubisk is niet aansprakelijk voor misbruik, of verlies van gebruikersnamen en/of wachtwoorden door de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat aanmeldingen op de Webapplicatie geschied door Gebruikers die hiertoe geautoriseerd zijn. In het geval gebruikersnamen en/of wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dan dient Kubisk hiervan door de Klant onverwijld, schriftelijk, op de hoogte te worden gebracht.

 

 1. Het is de Klant niet toegestaan om informatie en gegevens die van Kubisk wordt ontvangen in het kader van de Webapplicatie openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins aan te wenden dan voor gebruik in zijn interne bedrijfsvoering. Het delen of doorgeven van informatie en gegevens met andere bedrijven is niet toegestaan.

Artikel 6: Geheimhouding

 1. Zowel Kubisk als de Klant zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de Overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en).
 2. Het is de Gebruikers van de Webapplicatie uitdrukkelijk verboden de persoonlijke inloggegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoorden met andere te delen. Indien en voor zover één of meerdere Gebruikers in strijd handelen met deze bepaling, dan is Kubisk hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk en aanvaardt zij te dien aanzien op geen enkele wijze aansprakelijkheid.
 3. De Klant verbindt zich alles in het werk te stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van en over Kubisk ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat en/of indien de Klant aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 4. De Klant draagt er zorg voor, dat een gelijke geheimhoudingsplicht als in dit artikel omschreven wordt opgelegd aan zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in dit artikel bedoelde informatie.
 5. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Klant per overtreding aan Kubisk een direct en zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,– (tienduizend euro), alsmede een boete van € 1.000,– (duizend euro) voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan Kubisk van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien deze meer dan gemelde boetebedragen mocht belopen.

 

Artikel 7: Privacy en veiligheid

  1. Het gebruik van de Webapplicatie kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Kubisk fungeert hierbij als onafhankelijke tussenpersoon. In die hoedanigheid zal Kubisk zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De Klant is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Kubisk en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
 2. Kubisk zal zich inspannen om maatregelen te treffen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Kubisk zal met name zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Gebruikers van de Webapplicatie. De informatie met betrekking tot deze maatregelen wordt op verzoek, in beperkte en verantwoorde mate, ten kantore van Kubisk ter inzage beschikbaar gesteld aan Klanten. De Gebruikers worden geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti- phishing en firewall oplossing, alsmede van de beveiligingsmiddelen die Kubisk beschikbaar stelt.
 3. Ter zake de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, alsmede ter zake de verplichtingen die dienaangaande op Kubisk rusten, verwijst Kubisk naar haar Privacy Statement zoals gepubliceerd op haar website: https://kubisk.nl/wp-content/uploads/kubisk-privacy-statement.pdf.

 

Artikel 8: Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle door Kubisk opgegeven prijzen zijn in euro’s (€) en gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.
 2. De prijs die Kubisk voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.
 3. Kubisk is gerechtigd extra kosten, welke niet nadrukkelijk in de Overeenkomst zijn opgenomen, aan de Klant separaat door te berekenen, indien het maken van deze kosten noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Klant daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.

 

 1. Kubisk is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van tussentijdse verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken ten gevolge waarvan de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de Klant daarvan zo spoedig als mogelijk schriftelijk in kennis worden gesteld.
 2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de Overeenkomst een verhoging ondergaan voordat Kubisk haar verplichtingen uit de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is Kubisk gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn verstreken.

 

Artikel 9: Betaling

 1. De Klant is aan Kubisk een maandelijkse vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Webapplicatie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoeveelheid Accounts die de Klant voor Eindgebruikers kan aanmaken, alsmede afhankelijk van de hoeveelheid ingelezen (kantoor)ruimtes en/of met betrekking tot gebouwen in de Webapplicatie ingevoerde gegevens per Klant. Kubisk biedt ter zake diverse abonnementen aan.
 1. De in het kader van de Overeenkomst door Klant aan Kubisk verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden in euro’s (€) en binnen de in de Overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de Overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
 1. De Klant kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. Compensatie door de Klant is slechts toegestaan indien Kubisk de vordering van de Klant schriftelijk heeft erkend.
 2. Kubisk is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

 

 1. De Klant is gehouden op eerste verzoek van Kubisk zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Kubisk te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Kubisk daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Kubisk tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De Klant is voorts gehouden op eerste verzoek van Kubisk een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Kubisk te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de Overeenkomst verband houdende inkoop-, ontwikkeling-, fabricage-, en transportkosten (alles in de ruimste zin des woords). Bij niet-naleving is de Klant in verzuim zonder dat daar een schriftelijke ingebrekestelling door Kubisk voor nodig is. Kubisk is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot de Klant dit verzuim heeft hersteld.
 2. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
 3. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand (cumulatief) over het verschuldigde, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, onverminderd de overige rechten die Kubisk ten opzichte van de Klant wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.
 4. Kubisk is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de Overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de Klant integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.
 5. Indien Kubisk genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende voor rekening van de Klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste gefixeerd wordt op 15 % van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,– (vijfhonderd euro).

 

 

Artikel 10: Levertijden

 1. Kubisk spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Alle door Kubisk genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden Kubisk niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Kubisk is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege
  1. buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan of
  2. een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of
 • een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Kubisk en Klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken
 1. De levertijd vangt eerst aan wanneer over alle commerciële en technische details tussen partijen overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Kubisk, de overeengekomen (termijn)betalingen zijn ontvangen en voorts aan alle overige voorwaarden voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 2. De enkele overschrijding van een door Kubisk genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Kubisk niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Kubisk wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Kubisk een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan veertien (14) dagen. Kubisk kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig, noch in verzuim zijn.
 3. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Kubisk bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, is zij bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de Overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
 4. Indien Kubisk de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort, wordt de opgegeven levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

 

 

Artikel 11: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  1. Een Overeenkomst treedt in werking op de datum zoals vermeld aan het begin van de Overeenkomst, bij ontbreken hiervan op de datum van ondertekening van het Overeenkomst door Kubisk of bij ontbreken hiervan op de dag dat een Gebruiker voor het eerst gebruik maakt van de Webapplicatie.
  2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van één (1) jaar, tenzij anders overeengekomen. De Overeenkomst kan, met inachtneming van de voornoemde minimumperiode, door beide partijen worden opgezegd tegen het einde van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand gedurende het eerste contractjaar, twee (2) maanden gedurende het tweede jaar, drie (3) maanden gedurende het derde jaar, vier (4) maanden gedurende het vierde jaar, vijf (5) maanden gedurende het vijfde jaar en vanaf het zesde contractjaar met inachtneming van een opzegtermijn van zes (6) maanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.
  3. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt onmiddellijk het recht van de Klant om de Webapplicatie te gebruiken en bestaat er voor Kubisk geen enkele verplichting meer om de Klant en/of diens (Eind)gebruikers toegang tot de Webapplicatie te verlenen. De Klant zal aan haar verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden onmiddellijk vernietigen. Bedragen die Kubisk vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
  4. Kubisk zal op verzoek van de Klant, de door de Gebruikers middels de Webapplicatie ingevoerde of aangeleverde datagegevens tot aan de beëindiging van de Overeenkomst, via elektronische weg aan Klant ter beschikking stellen in een algemeen toegankelijk bestandsformaat, mits de Klant een dergelijk verzoek schriftelijk en binnen 1 (één) maand na beëindiging van de Overeenkomst bij Kubisk indient.
  5. De Klant aanvaardt dat de datagegevens zoals genoemd in lid 4 van onderhavig artikel de eigenschappen bevatten zoals Klant die aantreft op het moment van ontvangst, en dat de aansprakelijkheid van Kubisk voor eventuele onjuistheden in dergelijke datagegevens volledig is uitgesloten. Voorts is Kubisk op geen enkele wijze gehouden om de ter beschikking gestelde datagegevens te converteren of anderszins geschikt te maken voor gebruik door de Klant.

 

 1. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, heeft Kubisk het recht de Overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zal de Klant niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en is de Klant gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan Kubisk te vergoeden.
 2. Kubisk is voorts gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te ontbinden indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan voordoen:
 1. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de Klant wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;
 2. het faillissement van de Klant wordt aangevraagd;
 3. de Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. aan de Klant wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling door de Klant wordt aangevraagd;
 5. de Klant overlijdt, onder curatele en/of onder bewind wordt gesteld;
 6. de onderneming van de Klant wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;
 7. Kubisk in staat van faillissement wordt verklaard;
 8. de Klant handelingen verricht of nalaat, waardoor de goede naam van Kubisk dan wel van derden waaronder andere Klanten in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;
 9. de Klant niet langer voldoet aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;
 10. de Klant melding maakt van een betalingsachterstand.
 1. Indien Kubisk op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, een en ander in overeenstemming met lid 3 van onderhavig artikel.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en schade

 1. Kubisk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door de Klant geleden schade, tenzij deze het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van Kubisk. In dat geval is Kubisk enkel en alleen aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van Kubisk wordt gedekt, en wel tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

 

 1. Indien de verzekeraar van Kubisk om welke reden dan ook niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade onverhoopt niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot maximaal het bedrag (excl. BTW) dat de Klant gedurende twaalf (12) maanden voor het gebruik van de Webapplicatie heeft betaald aan Kubisk voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Kubisk is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade (waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst), immateriële schade of andere gevolgschade van de Klant daarbij inbegrepen.
 2. Kubisk is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kubisk.
 4. Indien het functioneren van de Webapplicatie wegens een bepaald handelen van Gebruikers in gevaar wordt gebracht, is Kubisk gerechtigd om zonder nadere aankondiging of waarschuwing de toegang tot de Kubisk Webapplicatie te blokkeren.

 

Artikel 13: Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Kubisk om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet langer van Kubisk kan worden verlangd, gelden als overmacht, ongeacht blijvend of tijdelijk, en bevrijden Kubisk van de verplichtingen tot nakoming.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, onlusten, natuurrampen, stormschade, brand, aardbevingen, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, ijsgang, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, problemen op zee, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, storingen in elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken zoals e-mail, malfuncties op apparaten (pc’s, tablets etc.) van Adminstrator Gebruikers en/of Eindgebruikers, wanprestatie van derden die door Kubisk zijn ingeschakeld, evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.
 3. Ingeval van overmacht heeft Kubisk het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 14: Rechten van intellectuele eigendom

 1. De Klant erkent dat Kubisk rechthebbende is van en uitsluitend bevoegd is tot het in licentie geven van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, ontwerpen, modellen, domeinnamen, merkenrechten, handelsnamen, knowhow en alle overige commerciële rechten en handelsgeheimen, documenten etc. in relatie tot de Webapplicatie. Er vindt op geen enkele wijze overdracht plaats van welk intellectueel eigendomsrecht dan ook aan de Klant, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Het voorgaande is tevens van toepassing op producten en/of diensten die in het bijzonder zijn ontworpen en/of ontwikkeld ten behoeve van de Klant.
 2. Anders dan op grond van de Overeenkomst, is het de Klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Kubisk te gebruiken, laat staan deze aan te passen, te verwijderen en/of wijzigen. Voor het geval Kubisk aan de Klant toestemming geeft om haar intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, geldt te allen tijde dat de Klant er voor zorg dient te dragen dat er geen schade wordt toegebracht aan het onderscheidend vermogen, de reputatie, de geldigheid en/of de goodwill van deze intellectuele eigendomsrechten van Kubisk. Het is de Klant voorts niet toegestaan merken te registeren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van Kubisk, waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek of dat het publiek wordt misleid.
 3. De Klant zal Kubisk onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van alle inbreuken of mogelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Kubisk die hem ter kennis zijn gekomen. De beslissing om juridisch op te treden tegen voornoemde inbreuken, is te allen tijde voorbehouden aan Kubisk.
 4. In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van € 10.000,– (tienduizend euro) alsmede een boete van € 1.000,– (duizend euro) voor elke dag of een deel van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd zijn verplichting tot volledige betaling van de door Kubisk geleden schade indien deze schade meer bedraagt dan voormelde boetes.

 

 

Artikel 15: Verkoopmateriaal

 1. Promotiemateriaal dat wordt verstrekt door Kubisk aan de Klant, waaronder maar niet beperkt tot displays, standaarden, brochures, monsters, samples, demonstratiemodellen etc., mogen alleen door de Klant worden gebruikt ten behoeve van de (weder)verkoop en promotie van Kubisk producten en/of diensten. Voornoemd promotiemateriaal blijft eigendom van Kubisk. In het geval dat de Klant staakt met het aanschaffen van Kubisk producten en/of diensten en zich zal wenden tot een concurrerende merk of concurrerende (weder)verkoper, heeft Kubisk het recht om het promotiemateriaal te revindiceren van de Klant. De Klant verplicht zich alsdan tot het onmiddellijk teruggeven van het promotiemateriaal. Kubisk is bovendien gerechtigd tot het terugnemen van het promotiemateriaal indien de Klant failliet wordt verklaard, zijn betalingsverplichting niet nakomt, de Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard op de Klant en/of er beslag is gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de Klant. In voornoemde gevallen is de Klant aldus op eerste verzoek verplicht en gehouden tot teruggave van al het verstrekte promotiemateriaal aan Kubisk.
 2. De Klant zal, bij voorbaat, zijn volledige medewerking geven aan Kubisk tot het herstellen van promotiemateriaal.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en nadere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel uit nadere Overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, de uitvoering ervan inbegrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Alkmaar.

 

Artikel 17: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van Overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De wijzigingen en aanpassingen treden in werking 21 dagen na bekendmaking, tenzij anders is vermeld bij bekendmaking.